Vyberte zařízení
Vyberte zařízení
a vyberte odpovídající produkty
×
customer devices Moje zařízení
customer devices

Žádná uložená zařízení

Automaticky uložíme vyhledávaná zařízení, zatímco ušetříte čas a přijímáte přizpůsobené složení.

Jdi do: Moje zařízení
added device
Vybraná zařízení:
customer devices
Vybraná zařízení:

PRAVIDLA Internetového obchodu Battery Empire platná ode dne 26.09.2022 (dále jen "Pravidla")

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato Pravidla upravují práva a povinnosti Uživatelů, související s používáním webových stránek Battery Empire dostupných pod doménou https://batteryempire.cz/ a pravidla platná v případě nákupu Produktů prostřednictvím webových stránek v Obchodě Battery Empire.

1.2. Obchod Battery Empire působí na adrese https://batteryempire.cz/ provozuje jej CSG SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Krakově, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko, zapsaná v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Registru, vedeném Okresním Soudem pro Krakov-Śródmieście, XI Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS: 0000714229, základní kapitál: 350.000,00 PLN v plném rozsahu splacený, NIP: 6793163992, REGON: 369293269. Korespondenční adresa: Battery Empire, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko.

S obchodem Battery Empire se mohou uživatelé kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected]. Poplatek za telefonní hovor na uvedeném čísle se rovná poplatku za běžný telefonní hovor v souladu s tarifním balíčkem daného poskytovatele služeb.

1.3. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.

2. DEFINICE

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

2.1. CSG, Prodávající - CSG SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Krakově, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko, zapsaná v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Registru, vedeném Okresním Soudem pro Krakov-Śródmieście, XI Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS: 0000714229, základní kapitál: 350.000,00 PLN v plném rozsahu splacený, NIP: 6793163992, REGON: 369293269.

2.2. Zákazník - Uživatel, který provedením správné registraci v Obchodě Battery Empire, uzavřel s CSG Smlouvu, jejímž výsledkem je účet, který mu byl přidělen.

2.3. Spotřebitel - fyzická osoba provádějící právní činnosti v Obchodě Battery Empire, nesouvisející přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností.

2.4. Účet - informatický záznam části webu, v rámci kterého může Uživatel využívat vybrané funkce uvedené v Pravidlech (mj. udržování relace Zákazníka po jeho přihlášení k Účtu, přechovávání a zpřístupňování Zákazníkovi historie Objednávek prostřednictvím Účtu). Na Účtu jsou shromažďovány osobní údaje a informace o aktivitách Zákazníka v rámci Obchodu Battery Empire. Účet je veden bezplatně společností CSG. Přístup k účtu Vám umožňuje identifikovat se v Obchodě Battery Empire a odesílat nabídky na nákup vybraného Produktu. Uživatel odpovídá za to, že všechny informace zadané při vytváření Účtu jsou správné, úplné a aktuální.

2.6. Produkt - movitá věc nebo movité věci, jež jsou předmětem Prodejní smlouvy.

2.7. Registrace - jednorázová činnost spočívající ve vytvoření Účtu prováděná samostatně Uživatelem nebo na žádost Uživatele, pomocí nástrojů dostupných v Battery Empire.

2.8. Obchod Battery Empire - internetový transakční servis provozovaný společností CSG, dostupný pod doménou https://batteryempire.cz/ , prostřednictvím kterého jsou prezentovány Produkty určené k prodeji, a který umožňuje zadání Objednávky.

2.9. Smlouva - smlouva o poskytování bezplatných elektronických služeb ve smyslu platných zákonů, uzavřená dobrovolně Uživatelem se společností CSG ve chvíli potvrzení Registrace.

2.10. Prodejní smlouva - prodejní smlouva ve smyslu platného zákona, uzavřená pomocí komunikačních prostředků na dálku a týkající se prodeje produktů společností CSG Zákazníkovi za ceny zvýšené o případné náklady na dopravu.

2.11. Uživatel:

2.11.1. fyzická osoba, včetně Spotřebitele, která je způsobilá k právním jednáním a/nebo je jí nejméně 13 let, pokud je této osobě méně než 18 let, je vyžadován souhlas jejího právního zástupce nebo zákonného zástupce, jakož i předložení takového souhlasu na žádost Prodávajícího,

2.11.2. právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní ustanovení přiznává způsobilost k právním úkonům,

- která používá nebo má v úmyslu používat Obchod Battery Empire.

2.12. Objednávka - prohlášení Zákazníka o vůli, směřující přímo k uzavření Prodejní smlouvy na dálku prostřednictvím Obchodu Battery Empire, uvádějící typ a/nebo číslo Produktu a další obsah stanovený zákonem.

3. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OBCHODU BATTERY EMPIRE

3.1. Mezi nezbytné, minimální technické podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným Obchodem Battery Empire, včetně uzavření Smlouvy nebo Prodejní smlouvy, patří: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístup na internet; 2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší. Pro Registraci nebo uzavření Prodejní smlouvy musí mít Zákazník platnou/aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech klávesnici nebo jiné zařízení, které umožňuje správné vyplnění elektronických formulářů.

3.2. Uživatel má možnost zadávat Objednávky a uzavírat Prodejní smlouvy po provedení Registrace a vytvoření Účtu, na kterém jsou shromažďovány jím poskytnuté údaje a informace o jeho aktivitách v Obchodě Battery Empire. Poskytování služeb v rámci Účtu je bezplatné a časově neomezené. Zákazník má právo kdykoli ukončit Smlouvu uzavřenou se společností CSG ohledně Účtu zasláním prohlášení o ukončení smlouvy na e-mailovou adresu: [email protected]ýše uvedené se nevztahuje na situace, ve kterých společnost CSG právě realizuje Objednávku zadanou Zákazníkem. V takovém případě dojde k ukončení Smlouvy po dokončení příslušné Objednávky.

3.3. Prohlížení sortimentu Obchodu Battery Empire nevyžaduje registraci. Zadávání Objednávek Uživatelem na produkty nacházející se v sortimentu Obchodu Battery Empire je možné až po registraci (vytvoření Účtu).

3.4. Během procesu Registrace nebo zadávání Objednávky Uživatel potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, přijímá všechny jejich podmínky a zavazuje se je dodržovat. Přijetí Pravidel je dobrovolné, je však nezbytné k vytvoření Účtu nebo k zadání Objednávky.

3.5. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem v procesu Registrace nebo později jím změněné musí být pravdivé, zákonné a nesmí zejména porušovat práva třetích osob. Uživatel/Zákazník není oprávněn zveřejňovat v obchodě Battery Empire osobní údaje třetích osob a obraz třetích osob bez zákonem požadovaného svolení nebo souhlasu této osoby.

3.6. Společnost CSG může z vážných důvodů změnit pravidla používání Obchodu Battery Empire určeným Uživatelem/Zákazníkem, zejména omezit přípustný způsob doručení, výběr způsobu platby, jak rovněž zadávání Objednávek. Vážnými důvody jsou zejména:

3.6.1. důvodný předpoklad, že Uživatel/Zákazník jedná záměrně na úkor společnosti CSG zadáním Objednávky/Objednávek s možností platby na dobírku a následně tuto Objednávku/Objednávky nepřijímá,

3.6.2. důvodný předpoklad, že Uživatel/Zákazník jedná záměrně na úkor společnosti CSG, využívajíc služeb nabízených společností CSG způsobem, který není v souladu s těmito Pravidly,

3.6.3. existují oprávněné pochybnosti o správnosti a pravdivosti údajů poskytnutých Uživatelem/Klientem a navzdory telefonickému nebo e-mailovému kontaktu nebyly tyto pochybnosti odstraněny.

3.7. Uživatel/Zákazník může podat reklamaci týkající se fungování Obchodu Battery Empire (včetně fungování Účtu) do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vadám nebo přerušení fungování Obchodu Battery Empire. Reklamaci lze podat v elektronické podobě, zasláním e-mailu na adresu: [email protected] , nebo písemně na adresu prodejny uvedenou v bodě 1.2. Pravidel. V reklamaci se doporučuje, aby Uživatel/Zákazník uvedl: své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a datum výskytu důvodů reklamace. Společnost CSG se k reklamaci vyjádří neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího přijetí.

4. CENY PRODUKTŮ A DOSTUPNÉ PLATEBNÍ METODY

4.1. Ceny produktů uvedených v Obchodě Battery Empire jsou uvedeny v měně CZK a jsou to hrubé ceny, tj. včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení ani volitelné náklady na placené služby. Náklady na doručení a náklady na volitelně placené služby jsou pokaždé uvedeny v Obchodě Battery Empire při zadávání objednávky, jak rovněž bezprostředně před a v době potvrzení a odeslání Objednávky, a jsou zahrnuty v celkové hodnotě Objednávky . Celková hodnota Objednávky zahrnuje cenu Produktu, náklady na doručení a náklady na volitelné placené služby (jsou-li vybrány).

4.2. Na každý Produkt prodaný společností CSG je vystavována faktura DPH. Faktura s DPH je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Přijetí Pravidel představuje rovněž souhlas se zasíláním (sdílením) faktur v elektronické podobě ve smyslu platných zákonů, za podmínek popsaných v Pravidlech.

4.3. Společnost CSG si vyhrazuje právo změnit ceny Produktů nabízených v Obchodě Battery Empire. Toto se nevztahuje na již zadané Objednávky.

4.4. Informace o dostupných metodách platby za Objednávku jsou uvedeny v košíku obsahujícím vybrané Produkty.

5. PROCES UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

5.1. Informace nacházející se na webových stránkách Obchodu Battery Empire představují nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu platných zákonů. Odesláním Objednávky pomocí mechanismů dostupných v Obchodě Battery Empire Zákazník předkládá nabídku na koupi konkrétního Produktu za podmínek uvedených v popisu Produktu.

5.2. Po zadání Objednávky obdrží Zákazník od Obchodu Battery Empire vygenerovaný e-mail s potvrzením zaregistrování Objednávky v systému. Tento e-mail nepředstavuje prohlášení o přijetí nabídky a uzavření Prodejní smlouvy.

5.3. Prodejní smlouva je uzavřena poté, co Prodávající potvrdí dostupnost Produktu a přijetí nabídky Zákazníka, což bude potvrzeno samostatným e-mailem zaslaným Zákazníkovi po kompletaci předmětu Objednávky. Potvrzení, zpřístupnění, záznam a zabezpečení obsahu uzavřené Prodejní smlouvy probíhá zasláním výše uvedené e-mailové zprávy potvrzující přijetí Objednávky k realizaci, Zákazníkovi.

5.4. Místem plnění souvisejícím s nákupem Produktů v Obchodě Battery Empire je dodací adresa uvedená Zákazníkem.

5.5. Prodávající se snaží zajistit dostupnost zboží a splnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnit služby a v jiných situacích stanovených zákonem se mohou použít příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně §§ 2006 – 2008 OZ, zejména pokud jde o povinnost okamžitě vrátit plnění spotřebiteli.

6. REALIZACE OBJEDNÁVEK, ČAS, ZPŮSOB A NÁKLADY NA DOPRAVU

6.1. Produkty jsou doručovány výhradně na adresy v Evropské unii.

6.2. Náklady na dopravu a dodání Produktů jsou účtovány Zákazníkovi, pokud Prodejní smlouva nebo Pravidla nestanoví jinak. Informace o výši nákladů a možných způsobech doručení jsou poskytovány způsobem uvedeným v bodě 4.1. Pravidel a v košíku obsahujícím vybrané Produkty.

6.3. Společnost CSG vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že doba realizace Objednávky bude pro Zákazníka přijatelná. Čas realizace Objednávky závisí na dostupnosti Produktu a termínech dodání. Podrobné informace o času realizace Objednávky se nachází na kartě „Způsoby doručení“.

6.4. Čas dodání Produktů je nejvýše 40 dnů ode dne uzavření Prodejní smlouvy. Termín obdržení zásilky je vždy čas na kompletaci předmětu Objednávky, navýšený o dobu doručení.

6.5. Společnost CSG nenese odpovědnost za nedodání Produktů nebo zpoždění dodávky Produktů způsobené nesprávným nebo nepřesným poskytnutím dodací adresy nebo e-mailové adresy Zákazníkem. Společnost CSG si vyhrazuje právo odstoupit od Prodejní smlouvy v případě uvedeném v předchozí větě. Kromě toho může společnost CSG požadovat náhradu škody ve výši nákladů na doručení vzniklých v důsledku nesprávné nebo nepřesné dodací adresy poskytnuté Zákazníkem.

6.6. CSG si vyhrazuje právo nerealizovat Objednávku nebo zrušit Objednávku v případě sporu (sporů), vedeného (vedených) se Zákazníkem, v případě úplného nebo částečného nezaplacení kupní ceny za aktuální nebo předchozí Objednávku, v případě, že platba za zboží nebude autorizována bankou nebo jiným platebním subjektem, resp. v případě vyšší moci, podle příslušných ustanovení zákona. CSG si zejména vyhrazuje právo zrušit Objednávku bez upozornění Zákazníka, v případě, že kupní cena nebude Zákazníkem zaplacena do 14 dnů ode dne zadání Objednávky.

7. ODSTOUPENÍ OD PRODEJNÍ SMLOUVY

7.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, právo odstoupit od kupní smlouvy do třiceti (30) dnů od převzetí zboží (což znamená prodloužení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy). Pravidla pro odstoupení od Prodejní smlouvy, včetně vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy, který může Spotřebitel použít, jakož i případy, kdy nemá právo na odstoupení od smlouvy, jsou specifikována v poučení, které představuje Přílohu 1 Pravidel.

7.2. Lhůta pro odstoupení od Prodejní smlouvy vyprší po 30 dnech ode dne, kdy Spotřebitel obdržel objednaný produkt nebo kdy třetí strana jiná než přepravce a určená Spotřebitelem obdrží objednaný Produkt.

7.3. Ke splnění lhůty pro odstoupení od Prodejní smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal Prodávajícímu informaci o uplatnění práva na odstoupení od Prodejní smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

7.4. Pro uplatnění práva na odstoupení od Prodejní smlouvy musí Spotřebitel informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí o odstoupení prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například prohlášení zaslané poštou na korespondenční adresu uvedenou v bodě 1.2. těchto Pravidel nebo e-mailem na adresu [email protected]. Prohlášení může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor představuje přílohu k těmto Pravidlům. Za účelem usnadnění procesu odstoupení od smlouvy Prodávající doporučuje použít formulář vrácení zboží nacházející se na kartě „Záruka a vrácení zboží“, není to však povinné.

7.5. Prodávající laskavě žádá Spotřebitele, pokud mu to není na obtíž, aby k prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo k zaslanému Produktu přiložil kopii účtenky nebo faktury DPH, jelikož to může urychlit proces vrácení, pokud takový dokument byl Spotřebiteli doručen v papírové podobě.

7.6. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu Battery Empire nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvami:

7.6.1. na poskytování služeb, pokud Obchod Battery Empire v plném rozsahu poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po splnění služby ztratí právo na odstoupení od smlouvy;

7.6.2. ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

7.6.3. ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

7.6.4. ve kterých je předmětem služby věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou trvanlivost;

7.6.5. ve které je předmětem služby věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;

7.6.6. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

7.6.7. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;

7.6.8. o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na fyzickém nosiči, pokud plnění služby začalo s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a poté co byl informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

7.7. Spotřebitel je v souvislosti s odstoupením od smlouvy povinen vrátit Produkty Prodávajícímu v nepozměněném stavu, pokud změna nebyla nutná v mezích běžného používání.

7.8. K vrácení Produktů by mělo dojít neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od informování Prodávajícího o odstoupení Spotřebitele od Prodejní smlouvy.

7.9. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Produktů (např. náklady na balení, zabezpečení, odeslání).

7.10. V případě odstoupení od Prodejní smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného Spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Obchodem Battery Empire pro daný Produkt), neprodleně a každopádně ne později než 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od této Prodejní smlouvy. Prodávající může pozastavit vrácení peněz do momentu obdržení Produktu nebo do momentu doručení Prodávajícímu potvrzení o jeho odeslání v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

7.11. Vrácení platby bude provedeno Prodávajícím pomocí stejných platebních metod, jaké použil Spotřebitel při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením. V každém případě Spotřebitel nenese v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky.

8. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

8.1. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil nejvyšší kvalitu nabízených Produktů, a vyjadřuje naději, že zakoupený Produkt bude bezchybně fungovat po celou dobu jeho životnosti.

8.2. V případě výskytu závad zahájí Prodávající na žádost Zákazníka reklamační řízení uvedené v následujících částech těchto Pravidel.

8.3. Prodávající poskytuje technickou podporu na následující e-mailové adrese: [email protected].

8.4. Prodávající odpovídá za vady Produktu na základě platných zákonů.

8.5. Reklamace v rámci záruky lze podat v elektronické podobě prostřednictvím reklamačního formuláře nacházejícího se na kartě „Záruka a vrácení“ zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected] nebo písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v kapitole 1.2. Pravidel.

8.6. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v rámci záruky po dobu 2 let ode dne obdržení Produktu.

8.7. Pro uplatnění práv vyplývajících ze záruky by měl Spotřebitel poskytnout Prodávajícímu:

8.7.1. vadný Produkt s prvky kompletu a záručním listem, pokud byl vydán, pokud možno v originálním balení nebo náhradním obalu zajišťujícím bezpečnou přepravu věci;

8.7.2. pokud je to možné, kopie dokladu o koupi (např. účtenka nebo faktura DPH), pokud byl takový dokument poskytnut Spotřebiteli v papírové podobě;

8.7.3. pokud je to možné, vyplněné reklamační prohlášení umožňující identifikaci odesílatele Produktu, Prodávající doporučuje použití reklamačního formuláře nacházejícího se v záložce „Záruka a vrácení“, ale není to povinné.

8.8. V rámci záruky má Spotřebitel právo požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele nevymění vadný Produkt za Produkt bez vad nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud byl Produkt již Prodávajícím vyměněn nebo opraven nebo pokud Prodávající nevyměnil produkt za Produkt bez vad nebo vadu neodstranil. Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požadovat výměnu věci za Produkt bez vad, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, leda že není možné uvést zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo pokud by to vyžadovalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím.

8.9. Prodávající vyřídí reklamaci v rámci záruky do 14 dnů ode dne jejího přijetí ve správné podobě. Pokud Spotřebitel požádal o výměnu zboží nebo odstranění vady, nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a Prodávající na žádost Spotřebitele neodpověděl do 14 dnů, znamená to, že byla žádost uznána za oprávněnou.

8.10. Podmínky záruky poskytované pro daný Produkt (včetně termínů, postupu vyřízení, vyloučení) jsou stanoveny v obecných záručních podmínkách připojených k Produktu.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

9.1. Tato kapitola Pravidel a ustanovení v nich obsažená se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.

9.2. Společnost CSG si vyhrazuje právo odstoupit od Prodejní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není Spotřebitelem, do 14 dnů ode dne jejího uzavření. K odstoupení od Prodejní smlouvy může v tomto případě dojít bez udání důvodu a Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, tím nevznikají žádné nároky ve vztahu k CSG.

9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, může společnost CSG uvalit omezení na dostupné platební metody, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost uzavření Prodejní smlouvy.

9.4. Od momentu vydání Produktu společností CSG dopravci se výhody a břemena spojená s Produktem a riziko případné ztráty nebo poškození produktu přenesou na Zákazníka, který není Spotřebitelem. V takovém případě společnost CSG nenese odpovědnost za ztráty, vady nebo poškození Produktu vyplývající z jeho přijetí k přepravě, až do momentu jeho vydání Zákazníkovi, a za zpoždění při přepravě zásilky.

9.5. V souladu s platnými zákony je vyloučena odpovědnost společnosti CSG v rámci záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem.

9.6. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, může společnost CSG ukončit smlouvu s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi v jakékoli formě.

9.7. Společnost CSG ani její zaměstnanci, oprávnění zástupci a zmocněnci nenesou odpovědnost vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, oprávněným zástupcům a/nebo zmocněncům za jakékoli škody, včetně ztráty zisku, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně.

9.8. V každém případě stanovení odpovědnosti společnosti CSG, jejích zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zmocněnců je tato odpovědnost vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena - a to jak v rámci jediného nároku, tak rovněž v rámci všech reklamací společně - až do výše zaplacené ceny a nákladů na doručení podle poslední Prodejní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce polských zlotých nebo ekvivalentu v měně CZK.

9.9. Veškeré spory vzniklé mezi společností CSG a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla společnosti CSG. Ve věcech, které se netýkají spotřebitelů, se použije polské právo.

9.10. V souvislosti se Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli, může společnost CSG kdykoli provést změny v Pravidlech na základě obecně platných právních předpisů.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem/Zákazníkem v Obchodě Battery Empire (včetně procesu Registrace, používání Obchodu Battery Empire, provádění nákupů) zpracovává společnost CSG SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Krakově, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko, zapsaná v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Registru, vedeném Okresním Soudem pro Krakov-Śródmieście, XI Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS: 0000714229, základní kapitál: 350.000,00 PLN v plném rozsahu splacený, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, , korespondenční adresa: Battery Empire, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko – Správce osobních údajů.

10.2. Seznamte se prosím se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Pravidel, na adrese: https://batteryempire.cz/content/2-zakonne-oznameni

10.3. Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, svém místě výkonu práce nebo místě domnívaného porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; tzv. obecné ustanovení o ochraně osobních údajů).

11. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ NÁROKŮ

11.1. Použití mimosoudních prostředků při vyřizování reklamací a řešení nároků je dobrovolné. Následující ustanovení jsou informativní a nepředstavují povinnost společnosti CSG využívat mimosoudní prostředky pro řešení sporů.

11.2. Platforma pro internetové řešení sporů mezi Spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR) dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Popisy produktů, fotografie, grafika, loga a další obsah obsažený v Obchodě Battery Empire jsou chráněným vlastnictvím společnosti CSG. Jejich kopírování nebo jakékoli použití, zejména jejich sdílení na jiných webových stránkách, vyžaduje písemný souhlas společnosti CSG.

12.2. Je zakázáno dodávání nelegálního obsahu ze strany Uživatele/Zákazníka.

Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).

12.4. V případě změny těchto Pravidel bude společnost CSG informovat Uživatele na straně batteryempire.cz oskytnutím nového obsahu Pravidel a informováním zaregistrovaných Zákazníků oznámením v rámci jejich Účtu. Pozměněná Pravidla vstupují v platnost ve lhůtě uvedené v jejich změně, ne kratší než 7 dní ode dne jejich oznámení ze strany Obchodu Empire Battery a oznámení Zákazníkům v rámci Účtu (s výjimkou bodu 9. Pravidel, který se vztahuje na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli a mohou být kdykoli změněna na základě obecně platných zákonů), s výhradou, že technické a informační změny nebo ty, které nezhorší situaci Uživatelů/Zákazníků, mohou být provedeny v kratším čase. Změna Pravidel neovlivní Prodejní smlouvy uzavřené Zákazníkem a Prodávajícím před změnou Pravidel. Pozměněná Pravidla jsou závazná pro Zákazníka, který neukončí Smlouvu před datem účinnosti pozměněných Pravidel.

12.5. Pravidla vstupují v platnost dne 26.09.2022 a vztahují se na všechny Objednávky zadané k tomuto datu a po tomto datu.

Obsah Pravidel je k dispozici rovněž ve formátu PDF zde –  26.09.2022Příloha č. 1 k PRAVIDLŮM

Do 30 dnů od obdržení zásilky můžete odstoupit od smlouvy, bez udání důvodu. Pokud tak učiníte, vrátíme Vám všechny platby, které jste od Vás obdrželi. Chcete-li odstoupit od nákupu, dejte nám vědět o vašem rozhodnutí. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může Spotřebitel podat na formuláři, který si může stáhnout kliknutím na odkaz níže - link

Za účelem usnadnění procesu odstoupení od smlouvy doporučujeme vyplnit formulář vrácení zboží nacházející se na kartě „Záruka a vrácení zboží“ https://batteryempire.cz/content/55-warranty-and-returns

Zásilku odešlete na adresu: Green Cell, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-50 Skawina.POZOR!

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy:

  1. o poskytování služeb, pokud jsme plně vykonali službu s Vaším výslovným souhlasem;

  2. ve kterých cena Produktu závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými nemáme žádnou kontrolu a které mohou nastat před termínem odstoupení od smlouvy;

  3. ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle Vaší specifikace nebo sloužící k uspokojení Vašich individuálních potřeb;

  4. ve kterých je předmětem služby věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou trvanlivost;

  5. ve které je předmětem služby věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;

  6. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

  7. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;

  8. o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na fyzickém nosiči, pokud plnění služby začalo s Vaším výslovným souhlasem, před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - linkK prohlížení souborů ve formátu PDF (Portable Document Format), umístěných v odkazech potřebujete program Adobe Reader.

Nejnovější, bezplatnou verzi Adobe Reader si můžete stáhnout z internetové stránky:

ttp://get.adobe.com/reader/otherversions/

staré PRAVIDLA Internetového obchodu Battery Empire : link

nová (26.09.2022) pravidla pro internetový obchod Empire of Batteries link