Najít něco pro sebe

Vyberte zařízení
Vyberte zařízení
a vyberte odpovídající produkty
×
Moje zařízení

Žádná uložená zařízení

Automaticky uložíme vyhledávaná zařízení, zatímco ušetříte čas a přijímáte přizpůsobené složení.

Jdi do: Moje zařízení
Vybraná zařízení:

Vybraná zařízení:

Pravidla online obchodu batteryempire.cz

účinné od 25.11.2019.

(dále jen „nařízení“)

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato nařízení upravují práva a povinnosti týkající se používání webové stránky batteryempire.cz, které jsou k dispozici na doméně www.batteryempire.cz.pl, a pravidla při nákupu produktů prostřednictvím webové stránky batteryempire.cz.
  2. Obchod batteryempire.cz funguje na adrese www.batteryempire.cz a provozuje ho CSG spolky akcyjna se sídlem v Krakově (Poland), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapsaná v rejstříku podnikatelů registru národních soudů vedeném Městským soudem v Krakově-Śródmieście, 11. obchodním oddělení registru národních soudů, pod číslem KRS: 0000714229, NIP (VAT EU): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO : 00001114: 350 000,00 PLN zcela splacených. Korespondenční adresa: Battery Empire (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov.
   Zákazníci obchodu batteryempire.cz mohou kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected] Poplatek za telefonní spojení na uvedeném čísle se rovná poplatku za běžné telefonní připojení v souladu s tarifním balíčkem daného poskytovatele služeb.
  3. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní , jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 2. DEFINICE
  Pojmy použité v nařízeních znamenají:
  1. CSG - Spółka CSG spolky akcyjna se sídlem v Krakově (Poland), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapsaná v rejstříku podnikatelů registru národních soudů vedeném Městským soudem v Krakově-Śródmieście, 11. obchodním oddělení registru národních soudů, pod číslem KRS: 0000714229, NIP (VAT EU): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO : 00001114: 350 000,00 PLN zcela splacených. Korespondenční adresa: Battery Empire (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Poland.
  2. Zákazník - uživatel, který se řádně zaregistruje v obchodě batteryempire.cz a uzavřel smlouvu s CSG, v důsledku čehož byl vytvořen účet.
  3. Spotřebitel - fyzická osoba, která v obchodě vykonává právní úkon batteryempire.cz, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
  4. Účet - elektronická služba, označena individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, která obsahuje prostředky poskytované prodávajícím, umožňující zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu prostřednictvím jména (login) a hesla po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje uchovávat informace o kontaktních údajích zákazníka k odeslání výrobků, dále umožňuje sledovat stav objednávek a jejich historii, rezarváciu a jiné služby poskytované prodávajícím.
  5. Výrobek (Produkt) - movité nebo movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy.
  6. Registrace - jednorázová činnost zahrnující vytvoření účtu, prováděná nezávisle uživatelem a / nebo na žádost uživatele pomocí nástrojů dostupných v obchodě batteryempire.cz nebo kontaktováním horké linky.
  7. Store batteryempire.cz - online transakční služba provozovaná společností CSG, dostupná pod doménou www.batteryempire.cz, prostřednictvím které jsou prezentovány produkty k prodeji a které umožňují zadávání objednávek.
  8. Prodejce - CSG - Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA.
  9. Smlouva - dohoda o poskytování bezplatných elektronických služeb - uzavřená uživatelem dobrovolně s CSG po potvrzení registrace. Tento dokument stanovuje pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu pro své zákazníky, vč. služeb provádění rezervace. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího. Elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb.
  10. Kupní smlouva - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po akceptaci objednávky prodávajícím v souladu se zásadami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Každé zboží je předmětem samostatné kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě dohody také postupem, který není stanoven v těchto obchodních podmínkách, což bude na žádost kterékoli strany vzájemně potvrzeno e-mailem. Provedení rezervace není uzavřením kupní smlouvy ani závazek k jejímu uzavření.
  11. Uživatelské jméno:
   1. fyzická osoba, včetně spotřebitele, která je způsobilá k právním úkonům a / nebo má alespoň 13 let, avšak pokud tato osoba nemá 18 let, je vyžadován souhlas jejího zákonného zástupce nebo zákonného zástupce, jakož i
   2. právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům a která používají nebo mají v úmyslu používat obchod batteryempire.cz.
  12. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru, zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím obchodu batteryempire.cz a / nebo prostřednictvím horké linky, s uvedením typu a / nebo čísla produktu a jiného obsahu stanoveného zákonem.
  13. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ BATTERYEMPIRE.CZ SKLADOVÁNÍ
  1. Mezi nezbytné minimální technické podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro spolupráci se systémem IKT používaným obchodem batteryempire.cz , včetně uzavření smlouvy nebo prodejní smlouvy, patří: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší. Pro registraci, uzavření nebo prodejní smlouvu musí mít uživatel platnou / aktivní e-mailovou adresu a v některých případech klávesnici nebo jiné polohovací zařízení umožňující správné vyplnění elektronických formulářů.
  2. Uživatel má možnost zadávat objednávky a uzavřít kupní smlouvu po registraci a vytvoření účtu, na kterém jsou shromažďovány údaje, které sdílí, a informace o své činnosti v obchodě batteryempire.cz. Poskytování služeb v rámci účtu je bezplatné a neomezené. Zákazník má právo kdykoli ukončit Smlouvu uzavřenou s CSG týkající se Účtu zasláním prohlášení o ukončení na e-mailovou adresu: [email protected] Výše uvedené se nevztahuje na situace, ve kterých je CSG v procesu dokončování objednávky zadané zákazníkem. V takovém případě nastane účinek ukončení smlouvy po dokončení uvedené Objednávky.
  3. Prohlížení sortimentu obchodu batteryempire.cz nevyžaduje registraci. Zadávání objednávek na produkty ze sortimentu batteryempire.cz ze strany zákazníka je možné pouze po registraci (vytvoření účtu).
  4. Zaškrtnutím políčka „Přečetl jsem si a přijímám pravidla“ během procesu registrace uživatel potvrzuje, že si tyto předpisy přečetl, porozuměl jim a přijal je a souhlasí se všemi jeho podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
  5. Osobní údaje poskytnuté uživatelem v procesu registrace a následně jím změněné při používání obchodu batteryempire.cz musí být pravdivé, zákonné, zejména nesmí porušovat práva třetích osob. Uživatel / zákazník není oprávněn být umístěn v S Pats batteryempire.cz osobních údajů třetím osobám a obrazem třetích stran bez zákonem požadovaného povolení nebo souhlas osoby.
  6. CSG může z důležitých důvodů změnit pravidla používání Obchodu batteryempire.cz určeným Uživatelem / Zákazníkem, zejména omezit přijatelný způsob doručení, výběr způsobu platby a zadávání Objednávek. Důležité důvody jsou zejména:
   1. přiměřený předpoklad, že Uživatel úmyslně jedná na úkor CSG tak, že zadá Objednávku / Objednávky s možností dobírky a poté objednávku neobdrží,
   2. přiměřený předpoklad, že Uživatel úmyslně jedná na úkor CSG takovým způsobem, že využívá služeb nabízených CSG způsobem, který je v rozporu s těmito předpisy,
   3. Existují důvodné pochybnosti o správnosti a přesnosti údajů poskytnutých Uživatelem, a navzdory kontaktu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu nebudou tyto pochybnosti odstraněny.
  7. Uživatel může podat stížnost týkající se fungování obchodu batteryempire.cz (včetně provozu účtu) do 30 dnů ode dne, kdy došlo k závadám nebo přerušení fungování obchodu batteryempire.cz. Reklamace lze podat v elektronické podobě zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected] nebo písemně na adresu obchodu uvedeného v bodě 1.2. Předpisy. V reklamaci se doporučuje, aby Uživatel uvedl: své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a datum důvodů reklamace. Odpověď na stížnost CSG probíhá okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.
 4. DOSTUPNÉ CENY VÝROBKŮ A PLATEBNÍ METODY
  1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodu jsou uvedeny v CZK včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Uvedená cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a platební metody. Tyto náklady budou dodatečně přičteny ke kupní ceně. Konečná cena, včetně nákladů na dodání zboží a DPH v zákonné výši, bude zobrazena na konci objednávkového procesu před odesláním objednávky.
  2. Za každý produkt prodávaný společností CSG je vystavena faktura s DPH. Faktura s DPH je doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Přijetí nařízení rovněž představuje souhlas s odesláním (sdílením) faktur v elektronické podobě ve smyslu zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb, se zásadami popsanými v těchto nařízeních. Uvedením údajů zákazníka pro vystavení faktury s DPH ve formě čísla NIP a jediného vlastnického podniku se rozumí vůle k uzavření kupní smlouvy jako podnikatele.
  3. CSG si vyhrazuje právo na změnu ceny Produktů v nabídce Obchod batteryempire.cz. Toto se nevztahuje na již zadané objednávky.
  4. Zákazník, který nakupuje produkty nabízené v obchodě batteryempire.cz, má za způsob platby za tento produkt následující způsoby platby:
   1. kreditní karty (VISA, MasterCard), platební nebo převést elektronické služby přes Braintree, Stripe, nebo PayPal (zabezpečené spojení SSL 128 bitů);
   2. převodem na bankovní účet batteryempire.cz Obchod:
    IBAN DE75 8505 0100 0232 0589 38
    BIC WELADED1GRL
    Bank sort code 85050100
 5. POSTUP UZAVŘENÍ ZAKÁZKY NA PRODEJ
  1. Informace na webové stránce Sklepu batteryempire.cz jsou výzvou k uzavření smlouvy. Zákazník uvedení pořadí prostřednictvím mechanismů dostupných v S poplácává batteryempire.cz se skládá z nabídek specifický P setkávat podmínek definovaných v P setkávat.
  2. Po zadání objednávky obdrží zákazník od batteryempire.cz Uložený vygenerovaný e-mail potvrzující registraci Objednávky v systému. Tento e-mail není rovnocenný s prohlášením o přijetí nabídky a uzavřením kupní smlouvy.
  3. Kupní smlouva je uzavřena poté, co Prodávající potvrdí dostupnost Produktu a přijetí nabídky Zákazníka, což bude potvrzeno samostatným e-mailem zaslaným Zákazníkovi po dokončení objednávky. Potvrzení, sdílení, konsolidace, zajištění obsahu uzavřené kupní smlouvy se provádí zasláním výše uvedené elektronické zprávy zákazníkovi potvrzující přijetí objednávky k provedení.5.4 . Místem plnění spojené s nákupem P roduktów v S poplácává batteryempire.cz je adresa doručení podle požadavků zákazníka.
  4. Místem plnění souvisejícím s nákupem produktů v obchodě batteryempire.cz je dodací adresa uvedená zákazníkem.
 6. NÁKLADY NA OBJEDNÁVKU, ČAS, METODA A DODACÍ NÁKLADY
  1. Produkty jsou dodávány pouze na adresy v České republice.
  2. Náklady na přepravu a dodání Produktů jsou účtovány Zákazníkovi, pokud prodejní smlouva nestanoví jinak. Informace o výši nákladů a možných způsobech dodání jsou uvedeny způsobem uvedeným v bodě 4.1. Předpisů a v košíku obsahujícím vybrané produkty P.
  3. CSG vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že doba zpracování objednávky je pro klienta výhodná. Doba trvání smlouvy závisí na dostupnosti Produktu a dodacích lhůtách. Podrobné informace o době trvání objednávky naleznete v záložce „Čas a náklady na doručení“.
  4. Dodací lhůta P roduktów není větší než 7 dnů ode dne uzavření U- řeči prodeje . Termín dodání zboží je čas na dokončení každé S ontracts nepočítáme čas doručení.
  5. CSG neodpovídá za nedodání Produktů nebo zpoždění v dodání Produktů, které je způsobeno nesprávným nebo nepřesným poskytnutím dodací adresy nebo e-mailové adresy Zákazníkem. CSG si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě uvedeném v předchozí větě. Kromě toho může CSG požadovat náhradu škody ve výši vzniklých nákladů na dopravu způsobenou nesprávným nebo nepřesným poskytnutím dodací adresy zákazníkem.
 7. STAŽENÍ ZE SMLOUVY O PRODEJI
  1. Do 30 dnů od obdržení objednaného produktu má spotřebitel právo jej vrátit bez udání důvodu, s výhradou, že v souladu s platnými právními předpisy nelze upustit od výhod a produktů, které nelze vrátit. Pravidla pro odstoupení od kupní smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, ze kterého může spotřebitel použít, a případy, ve kterých právo na odstoupení od smlouvy nemá nárok, jsou stanovena v pokynu, který tvoří přílohu 1 nařízení.
  2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy spotřebitel získal objednaný produkt nebo kdy třetí osoba, která není nositelem a označená spotřebitelem, získala objednaný produkt.
  3. Pro splnění lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal prodávajícímu informace o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  4. Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou na korespondenční adresu uvedenou v bodě 1.2 těchto předpisů nebo e-mailem na adresu [email protected]). Prohlášení může spotřebitel učinit na zákonném formuláři, jehož příklad je připojen k těmto předpisům).
  5. Prodávající laskavě žádá spotřebitele , pokud není pro něj nepříjemné, připojit k prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo k vrácenému zboží potvrzení nebo fakturu s DPH, protože to může přispět k urychlení postupu vrácení, pokud byl takový doklad poskytnut v tradičním (tištěné podobě) ).
  6. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím Store batteryempire.cz není oprávněn K onsumentowi pro zakázky:
   1. poskytování služeb v případě, že obchod batteryempire.cz udělali kompletní servis s výslovným souhlasem K onsumenta, který byl informován před poskytnutím že podle ustanovení ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
   2. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   3. ve kterém je cílem vynálezu je poskytnout pro non-prefabrikované, vyrobené v souladu se specifikacemi K onsumenta pracovník nebo dostát svým individuálním potřebám;
   4. ve kterém je předmětem služby předmět podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí;
   5. ve kterém jsou předmětem služby věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
   6. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání;
   7. pro dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy začalo s výslovným souhlasem K onsumenta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
  7. Spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy, je povinen uhradit S p rzedawcy P roduktów beze změny, pokud změna byla nutná v běžném USER a současností.
  8. Výrobky by měly být vráceny neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od informování Prodávajícího o odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
  9. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení produktů P (např. Balení, bezpečnost, expedice).
  10. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu vrátí veškeré platby přijaté, včetně nákladů na dodávku Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru spotřebitele dodání jiný než nejlevnější pravidelnou dodávkou nabízené v obchodě batteryempire.cz pro P setkávat) okamžitě, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající byl informován o rozhodnutí spotřebitele o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy. S przedawca může odmítnout náhradu až do obdržení tohoto produktu , nebo až po dodání Sellers důkaz jeho odkazy, podle toho, která událost nastane dříve.
  11. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel v původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením. Spotřebitel v žádném případě nenese v souvislosti s tímto výnosem žádné poplatky.
 8. POSTUPY REKLAMACÍ
  1. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že nabízené produkty budou v nejvyšší kvalitě, a vyjadřuje naději, že zakoupený produkt bude bezchybně fungovat po celou dobu jeho životnosti.
  2. V případě jakýchkoli závad prodávající na žádost zákazníka zahájí reklamační řízení uvedené v následujících odstavcích těchto předpisů.
  3. Prodávající poskytuje technickou podporu e-mailem (e-mailová adresa: [email protected]).
  4. Prodávající odpovídá za vady produktu na základě platných zákonů. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
  5. Reklamace v rámci záruky mohou být podány v elektronické podobě nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1.2. Předpisy.
  6. Spotřebitel může podat stížnosti v rámci záruky po dobu 2 let od data obdržení Produktu.
  7. Pro uplatnění záručních práv by měl Zákazník poskytnout Prodávajícímu:
   1. vadný produkt se všemi prvky sady a případnou záruční kartou; pokud možno v původním balení nebo náhradním balení zajišťujícím bezpečnou přepravu zboží;
   2. pokud je to možné, vyplněné prohlášení o stížnosti umožňující identifikaci odesílatele Produktu. Prodávající doporučuje používat tento formulář, není však povinný;
   3. pokud je to možné, doklad o koupi (např. potvrzení nebo faktura), pokud byl poskytnut v tištěné podobě.
  8. Zákazník má právo požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit, pokud prodávající okamžitě a bez zbytečných obtíží zákazníkovi nahradí P rodukt vadný bez vad nebo odstranění závady. Toto omezení neplatí, pokud P rodukt byl již nahrazen nebo opraven prodávajícím nebo prodávající nezmiňuje P rodukty bez vad nebo závada není odstraněna.
  9. Prodávající uznává reklamaci v rámci záruky do 14 dnů od data přijetí ve správném formuláři. Pokud do 14 dnů prodávající neodpoví na požadavky zákazníka, znamená to, že žádosti byly považovány za opodstatněné.
 9. USTANOVENÍ O NEZÁVISLÝCH ZÁKAZNÍKECH
  1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
  2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
  3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
  4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.
  5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
  6. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může CSG ukončit Smlouvu s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním Zákazníka příslušným prohlášením v jakékoli formě.
  7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.
  8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do sedm tisíc korun českých.
  9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.
  10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.
 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány prodávajícím jako správcem osobních údajů: CSG SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Krakove, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapísaná v registri podnikateľov registra národných súdov vedenom Okresným súdom v Krakove-Śródmieście, 11. obchodnom oddelení registra národných súdov, pod číslom KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114 : 350 000,00 PLN úplne splatených. Korešpondenčná adresa: Battery Empire (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Poland - správca údajov.
  2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy, nebo provedení rezervace.
  3. Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ dostupném v internetovém obchodě: https://batteryempire.cz/content/2-zakonne-oznameni
 11. MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY VYŠETŘOVÁNÍ REKLAMACÍ
  1. Použití mimosoudního posuzování stížností a nápravy je dobrovolné. Následující nařízení jsou pouze informativní a nepředstavují pro CSG povinnost používat mimosoudní řešení sporů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS (Kancelář finančního arbitra Office of the Financial Arbiter Legerova 1581/69 CZ-110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], tel. +420 25 70 42 07 0). ).
  3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Popisy produktů, fotografie, grafické materiály, loga a další obsah obsažené v obchodě batteryempire.cz jsou chráněným vlastnictvím společnosti CSG. Jejich kopírování nebo použití jakýmkoli způsobem, zejména sdílení na jiných webových stránkách, vyžaduje písemný souhlas CSG.
  2. Uživatel není oprávněn poskytovat nelegální obsah.
  3. Smlouvy uzavírané prodávajícím se uzavírají v českém jazyce. Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).
  4. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
  5. V případě změn těchto Pravidel bude CSG informovat Uživatelé na webových stránkách batteryempire.cz a zasláním registrovaných zákazníků na e-mailovou adresu přiřazenou k jejich Účtu, oznámení o změnách Pravidel. Pozměněná nařízení vstupují v platnost dnem uvedeným v jeho změně, a to nejméně 7 dní ode dne jejího oznámení Store batteryempire.cz , s výhradou, že změny technické a informativní povahy nebo takové, které neovlivní zhoršení kvality uživatelů / zákazníků může nastat kratší. Zákazníci, kteří zadali objednávku před vstupem nových předpisů v platnost, budou až do provedení uvedené objednávky podléhat stávajícím předpisům . Změněné předpisy jsou závazné pro zákazníka, který neukončí dohodu přede dnem vstupu pozměněných předpisů v platnost.

 

Příloha č. 1

Do 30 dnů od přijetí balíčku můžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Pokud tak učiníte, vrátíme vám všechny platby přijaté od vás. Chcete-li nákup zrušit, informujte nás o svém rozhodnutí.  V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

Chcete-li zlepšit proces výběru, doporučujeme vyplnit formulář správně a odeslat na následující e-mailovou adresu: [email protected] Pannattoni park 3 – Battery Empire (CSG S.A.)
ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland

Formulář odstoupení od smlouvy

Příjemcu: BATTERY EMPIRE (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Polsko

e-mail: [email protected]

Oznamuji vám, že odstupuji od kupní smlouvy ve vztahu k následujícímu zboží:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

Datum dodání zboží: ___________________

Jméno a příjmení kupujícího: ____________________________________________________

Adresa kupujícího: ____________________________________________________________

Číslo objednávky: * ________________________

Číslo faktury / číslo dokladu:* ________________________

Souhlasím s vrácením peněz na bankovní účet č.:** _________________________________

Podpis kupujícího (pouze pokud je formulář zasílán vytištěný): _____________

Datum: ________________

(*) Uvedení těchto údajů není povinné.

(**) V případě, že kupující neuvede číslo účtu pro vrácení peněz, budou mu peněžní prostředky vráceny složenkou na adresu uvedenou při registraci.


Tento web používá soubory cookie a automaticky neshromažďuje žádné informace, s výjimkou údajů obsažených v těchto souborech (tzv. „cookies“).
OK