Vyberte zařízení
Vyberte zařízení
a vyberte odpovídající produkty
×
customer devices Moje zařízení
customer devices

Žádná uložená zařízení

Automaticky uložíme vyhledávaná zařízení, zatímco ušetříte čas a přijímáte přizpůsobené složení.

Jdi do: Moje zařízení
added device
Vybraná zařízení:
customer devices
Vybraná zařízení:

PRAVIDLA AKCE „Slevový kód – Newsletter“  

na webových stránkách www.batteryempire.cz

§ 1. DEFINICE

Výrazy použité v těchto všeobecných prodejních podmínkách je třeba rozumět takto:

 1. 1. Organizátor - CSG - akciová společnost se sídlem v Krakově, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście v Krakově, 11. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000714229, NIP: 663992931 , REGON: 369293269, BDO: 000011314, základní kapitál: 350 000,00 PLN, plně splaceno. Korespondenční adresa:
  ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, e-mailová adresa: [email protected]

 2. Obchod - internetový obchod provozovaný na adrese www.batteryempire.cz;

 3. Prokukty - elektronická zařízení a spotřební elektronika, zejména pod značkou Green Cell, nabízená k prodeji v Obchodě

 4. Akce - organizovaná Organizátorem v Obchodě, spočívající v udělení slevového kódu Účastníkovi akce ve výši 10 % z běžné hrubé prodejní ceny Produktů v aktuální nabídce Obchodu po dobu trvání Akce;

 5. Doba trvání Akce;– období, ve kterém se může účastník Akce zúčastnit;

 6. Zákazník - fyzická osoba, která je spotřebitelem, který se účastní Akce; po splnění podmínek Akce se stává Účastníkem Akce;

 7. Pravidla - tato Pravidla určující pravidla pro provádění Akce, zejména pravidla pro získání slevy Zákazníkem.§ 2. PODMÍNKY AKCE 

 1. Akce platí do odvolání.

 2. Účastník akce může využít slevu za podmínek uvedených v těchto pravidlech do jednoho roku od jejího obdržení.

 3. Akce je určena osobám, které se zaregistrovaly k odběru Newsletterové služby poskytované Organizátorem a uvedly pro tento účel svou e-mailovou adresu, a proto souhlasily s tím, že budou přijímat obchodní informace týkající se nových vyrobků v, aktuálních nabídek
  a zvláštních událostí na uvedenou e-mailovou adresu.

 4. Poté, co Zákazník klikne na odkaz obdržený od Pořadatele potvrzující přihlášení k odběru Newsletteru, Pořadatel automaticky zašle Zákazníkovi e-mail s kódem slevy. 

 5. Účast na Akci je dobrovolná a bezplatná.

 6. Akce se vztahuje pouze na nákupy uskutečněné v Obchodě po dobu jejího trvání.

 7. Akce nezahrnuje: 

a) zlevněné produkty (tj. produkty, jejichž cena byla pořadatelem snížena, 

b) produkty, jejichž cena již byla pokryta vouchery, vouchery, akcemi, slevami, rabaty nebo jinými speciálními cenami nebo nabídkami produktů,

c) Produkty vyloučené z akce, jejichž seznam je uveden v Příloze 1 Pravidel, dostupný na odkazu: .................. 

 1. Aby se zákazník mohl zúčastnit akce, učiní následující kroky: 

a) souhlasí se zasíláním obchodních informací, včetně Newsletteru, elektronickými prostředky, b) přečte si a přijme tato pravidla, 

c) zakoupí Produkty, na které se vztahuje Akce v průběhu Akce, 

d) před zadáním objednávky - v sekci Košík zadá slevový kód, který účastník akce obdržel od Organizátora, a stiskne tlačítko „Použít“.

 1. Poskytnutí slevy znamená, že běžná cena za Produkt nebo Produkty zakoupené Účastníkem akce v Obchodě bude snížena o výši slevového kódu, tj. o hodnotu 10 % vypočtenou z plné, běžné ceny Produktu nebo Produktů. Slevový kód nesnižuje případné náklady na doručení, které v plné výši nese Účastník Akce.

 2. . Během Akce může Účastník akce využít slevový kód pouze jednou.

 3. Kód slevy udělený Organizátorem v rámci Akce není splatný v penězích ani směnný za jiný platební prostředek a je nepřenosný.

§ 3. VRÁCENÍ A VÝMĚNA PRODUKTŮ 

 1. Produkty zakoupené Zákazníkem v rámci Akce podléhají vrácení nebo výměně za podmínek platných v Obchodě.

 2. Pokud Účastník Akce vrátí Produkt zakoupený v rámci Akce, Organizátor vrátí cenu skutečně zaplacenou za Produkt (tj. cenu sníženou o hodnotu Slevy.

 3. Ustanovení těchto Pravidel neporušují ani neomezují právo na reklamace týkající se záruky nebo záruky nebo jiných obecně platných právních ustanovení. 

§ 4. REKLAMACE 

 1. Případné reklamace související s průběhem Akce může Účastník Akce podat do 30 dnů od data zakoupení Produktů nebo pokusu o koupi Produktu.

 2. Reklamaci je třeba zaslat Organizatorovi písemně, nejlépe doporučeně, na adresu Organizatora nebo e-mailovou adresu uvedenou v § 1 Pravidel, s poznámkou „Slevový kód - Newsletter“.

 3. Reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení, korespondenční adresu Zákazníka a popis okolností, které vedly k reklamaci.

 4. Organizátor reklamaci prověří do 14 dnů ode dne jejího doručení.O výsledku reklamace bude zákazník vyrozuměn doporučeným dopisem zaslaným na korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v reklamaci.

§ 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je CSG SA (společnost) se sídlem v (30-509) Kraków, ul.  Kalwaryjska 33.

 2. Správce může být kontaktován v jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu: [email protected].

 3. Zákazník přihlášením do Akce souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souvislosti s účastí v Akci Organizátora. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich nepřítomnost znemožní účast v Akci.

 4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

a) za účelem umožnění účasti v Akci, a to až do uplynutí promlčecí doby pro nároky Zákazníků související s účastí v Akci a pokud Zákazník udělí dodatečný, volitelný souhlas, budou vaše údaje použity také pro marketingové účely, dokud nebude tento souhlas odvolán - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení 2016/679 (Nařízení 2016/679),o ochraně osobních údajů,

b) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění právních povinností uložených Společnosti na základě obecně platných ustanovení zákona - právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679,

c) pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679). Oprávněným zájmem Společnosti je analyzovat výsledky své obchodní činnosti,

d) za účelem realizace oprávněného zájmu Společnosti spočívajícího v případném stanovení nebo uplatňování nároků nebo obraně proti nárokům - právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679.

 1. 5. Vaše osobní údaje budou předány: 

a) poskytovatelům IT systémů a IT služeb,

b) Vaše osobní údaje budou předávány subjektům poskytujícím Společnosti služby nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jako je projednávání reklamací, účetní služby, fakturace a vyřizování smluv, testování kvality služeb, vymáhání pohledávek, právní, analytické a marketingové służby,

c) Vaše osobní údaje budou předány poštovním operátorům a kurýrům,

d) Vaše osobní údaje budou v rámci zpracování plateb předány bankám a poskytovatelům elektronických platebních služeb;

e) Vaše osobní údaje budou předány orgánům oprávněným přijímat vaše údaje na základě zákonných ustanovení.

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány dobu trvání Akce. Lhůta pro zpracování osobních údajů může být prodloužena o promlčecí dobu, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro uplatnění nároků nebo obhajoby před takovými nároky ze strany společnosti. Po uplynutí této doby budou údaje zpracovávány pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou zákonem, včetně účetních předpisů. V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány za účelem zasílání marketingového obsahu, budou zpracovávány, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku.

 2. Každý z vyjádřených souhlasů lze kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Pro účely dokazování vás Společnost žádá o odvolání souhlasu písemně nebo elektronicky.

 3. Máte právo na přístup k obsahu údajů a na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 4. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, Warszawa), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení nařízení 2016/679.

 5. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem vedení vašeho marketingového obsahu. Pokud jde o zpracování osobních údajů pro účely uvedené v bodě 3c a 3d máte nárok na odpor z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací. Pro účely dokazování žádá společnost o podání námitek písemnou nebo elektronickou cestou.

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Základem pro provádění Akce jsou ustanovení jednacího řádu a platné právní předpisy.

 2. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu Pravidel Akce v případě závažného důvodu chápaného jako: 

a) Změna zákona upravujícího podmínky, pravidla a organizaci Akce, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Účastníků Akce,

b) změna způsobu, jakým byla společnosti Akce provedena z technických důvodů, nebo zavedení nových, modifikací, stažení stávajících funkčnosti služby Newsletter ze strany organizátora.

 1. V případě změny Pravidel Akce bude Organizátor o změně informovat Zákazníky zveřejněním jednotného textu Pravide Akce v Obchodě.

 2. Pozměněná Pravidla vstoupí v platnost čtrnáct dní po zveřejnění konsolidovaného znění Pravidel. Na slevy platné v době změny Pravidel se vztahují Pravidla ve svém aktuálním znění.

 3. S výjimkou případů, kdy Účastník Akce nebo Zákazník uplatní své právo jako spotřebitel podat žalobu nebo se spoléhat na právo země, ve které má Zákazník bydliště, se tyto podmínky řídí polským právem a Účastník Akce nebo Zákazník souhlasí s tím, že se za účelem řešení sporů podřídí nevýlučné jurisdikci polských soudů.

 4. Zákazník nebo Účastník Akce má právo předložit spor do platformy EU pro řešení sporů on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 5. Pravidla jsou k dispozici v Obchodě pod odkazem ………………………a v sídle Organizátora.

 6. Pravidla vstupují v platnost dnem 15.08.2022.Příloze 1

Produkty, na které se akce nevztahuje:

SK-100008-11

SK-100131-02

SUGENT-NT0S

SUGX-A01

CCALL-BX02

CATKLF-C09

30127

CCMLC20A-01

40759

30767

20103

SK-100162-02

CP.MA.00000229.01

CAHUB-BC0G

70609

10129

1ECO1000-02

CP.MA.00000326.01

60450

10144

1ECO1000-04

R1280DB black

R1700BT brown

R1700BT black

S360DB brown

W800BT Plus black

X3 black

CCGAN2L B01

TZCCSUP B02

70867

PPDML-K01

CCXJ-B01

CCXJ-B02

40289

W600BT grey

TWS1 Pro dark grey

R1280DBs brown

JA301

40393

R1855DB matte black

CATSK-C01

60384

CCXJ-E02

CCXJ-E01

1ECO2000

1ECO3600

CP.MA.00000423.01

50581

50122

50942

60408

90120

1ECO1600

10335

50051005

PPDGL-01

CCXJ010201

50062001

B408

B446

B405

CP.FP.00000072.01

5003501008

PPBD050101

PPLG000101

ZMR600-B-EU

90573

90549

90747

ZMR610-B EU

ZMR620-B-EU

J401

40914

10216

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVGC01

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

EVKABGC01

EVKABGC02

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12